Göğüs Hastalıkları Stajından 88 Bilgi

Bugün itibariyle tıp fakültesinde beni en çok yoran ama öğrenme iştahımı en çok açan stajlardan birini geride bırakmış bulunmaktayım. Göğüs Hastalıkları halkımızın büyük bir çoğunluğunu ve sevdiklerimi ilgilendirdiği için dikkatimi çekmişti. 3 haftalık kısa süreye sığmayacak bu stajda yorulmuş olsam da başarıyla geçmiş olmanın huzuruylayım. Ve şimdi not defterime kayda aldığım zaman zaman “unutma” dediğim, zaman zaman “aklında bulunsun” dediğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Başlamadan şunu not düşmemde fayda var: Listelenen bilgiler sadece eğitim amaçlı notlardır, tedavi amacıyla bu bilgileri okumak yerine lütfen bir uzman doktora görününüz.


 1. Trakea lezyon tarafına çekilmişse atelektazi, karşı tarafa itilmesi plevral efüzyon ya da pnömotoraks düşündürür
 2. Pnömotoraksta hiperrezonans, plevral efüzyonda matite ve vokal fremitus azalışı görülmektedir.
 3. Lober pnömonide duyduğumuz tuber sufl radyolojik görüntüde hava bronkogramı olarak görülmektedir.
 4. Bronşektazide havalanma artışıyla ses duyulur. Duyulan bu ses öksürük ile kaybolan ral olabilir. Pnömotoraksta havalanma artışı olmasına rağmen ses duyulmaz.
 5. Plevral efüzyonda ilk lateral dekübit çekilmelidir.
 6. Amfizemde havalanma artışı ile kosta aralıkları genişler ve diyafram düzleşir.
 7. Astım kavite yapmaz. Tüberküloz kavite yapar.
 8. Rezidüel volüm obstruktif hastalıklarda artar, restriktif hastalıklarda azalır.
 9. Obstruktif akciğer hastalıkları: KOAH (kronik bronşit + amfizem), bronşektazi.
 10. Hemoptizi, ses kısıklığı, lokalize wheezing birlikteliği bronşektazi düşündürür.
 11. Difüzyon kapasitesi (DLCo) obstruktif hastalıklardan amfizemde, restriktif hastalıklardan interstisyel akciğer hastalığında belirgin azalır.
 12. Amfizemde nefes darlığı, kronik bronşit prodüktif öksürük ile ilişkilidir.
 13. Astımda DLCo artar.
 14. Hemoptizi bir günde 600 cc’den masif hemoptizi diyebiliriz.
 15. Hemorajik sıvılarda en sık neden malignitedir.
 16. Malign mezotelyoma etiyolojisinde en iyi bilinen faktör asbesttir.
 17. Tekstil fabrikasında çalışan bir işçide meslek hastalığı olarak bisinozis (pazartesi ateşi) görülebilir.
 18. Sarkoidozda hiperkalsemi varsa kesinlikle tedaviye başlanmalıdır.
 19. Kaynakçılarda görülen meslek hastalığı siderozistir.
 20. Plevral sıvıda nötrofil sayısı 20000/mm3 üzerindeyse ve sıvı bulanıksa ampiyem düşünülmelidir.
 21. Tüberküloz basili akciğerlere ulaştıktan 2-3 hafta sonra geç tip aşırı duyarlılık gelişir ve tüberkülin cilt testi pozitifleşir.
 22. Mezotelyomada hemorajik sıvı görülür.
 23. ARDS’de tedaviye refrakter hipoksemi vardır.
 24. Liposuction tedavisinden 12 saat sonra nedeni açıklanamayan ateş, hipoksemi, deride peteşiler ve konfüzyon ile gelen hastada öncelikle yağ embolisi düşünülmelidir.
 25. KOAH alevlenmesinde GOLD 2017’ye göre kısa etkili beta-2 agonist ilk tercihtir.
 26. Pulmoner tromboemboli tanısında bronş provokasyon testinin yeri yoktur.
 27. Aktif masif pulmoner emboli demek için pulmoner vasküler yatağın en az %50’si tıkalı olmalıdır.
 28. Prick testi alerjik astımda pozitiftir.
 29. Omalizumab dolaşımdaki IgE’lere bağlanarak serbest IgE düzeyini azaltır ve astımın kontrol edici tedavisinde kullanılır.
 30. Obstruktif uyku apne sendromunda en önemli semptomlar horlama, apne, gün boyu uyuma isteğidir.
 31. Amfizem kor pulmonale yapabilir.
 32. Sarkoidozis kuru öksürük ve nefes darlığı yapar.
 33. Hemoptizinin en sık sebebi kronik bronşittir.
 34. KOAH için altın standart diagnostik test yoktur.
 35. Toraks BT, KOAH için kullanılmaz.
 36. KOAH’lı hastaya metilksantin ile fosfodiesteraz 4 inhibitörünü beraber vermeyiz.
 37. KOAH akut alevlenmelerinde IV/oral metil prednizolon sık kullanılır.
 38. Pancoast tümörü için en etkili tanı yöntemi transtorasik ince iğne aspirasyonudur.
 39. Sarkoidoz ve hipersensivite pnömonisi sigara ile ilişkilendirilmemiş nadir akciğer hastalıklarındandır.
 40. KOAH alevlenmesine en sık sebep olan 3 bakteri: H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis.
 41. Helyum dilüsyon testi ile rezidüel volüm ölçülebilir.
 42. Astımda kontrol edici organlardan ilk tercih inhale steroidlerdir.
 43. Aspirin astım atağını tetikleyebilir.
 44. Astım atağı tedavisinde kısa etkili beta-2 agonist ilk tercih bronkodilatör ilaçtır.
 45. Astımda atakların ciddiyeti ve takibi PEF (peak expiratory flow) ile kontrol edici tedavisinin takibi ise FEV1 ile yapılır.
 46. Tekrarlayan nekrotizan akciğer enfeksiyonu yapan hastalıklar bronşektaziye neden olur.
 47. ARDS’de pnömotoraksın önlenmesi için mekanik ventilasyonda tidal volüm düşük tutulur.
 48. Sigaraya bağlı gelişen restriktif akciğer hastalıkları: Deskuamatif interstisyel pnömoni, respiratuvar bronşiyolit ilişkili interstisyel akciğer hastalığı.
 49. Lupus vulgaris tüberkülozda, lupus pernio sarkoidozda görülür.
 50. Nedeni bilinmeyen interstisyel akciğer hastalıklarının en sık tipi idiyopatik pulmoner fibrozistir.
 51. Sol kalp yetmezliği bulgusu yokken sağ kalp yetmezliği gelişmesine kor pulmonale denir.
 52. Kor pulmonalenin en sık nedeni KOAH’tır.
 53. Akut kor pulmonalenin en sık sebebi pulmoner embolidir.
 54. Akciğer tüberkülozunda fizik muayene bulgusu yoktur veya azdır.
 55. Aktif tüberküloz en sık inaktif tüberküloz ile karışır.
 56. Mikronodüler infiltrasyon, miliyer tüberkülozda atanmamalıdır.
 57. Tüberküloz, sekonder pnömotoraks nedenlerindendir.
 58. En sık kaviteleşen akciğer kanseri squamöz hücreli kanserdir.
 59. Büyük hücreli akciğer kanserleri genellikle periferik yerleşir.
 60. Akciğer apse komplikasyonları: bronşektazi, pnömotosel, ampiyem, bronkoplevral fistül, sepsis, beyin apsesi.
 61. Montelucast antilökotrien olup KOAH tedavisinde kullanılmaz.
 62. Hem arteriyel hem de venöz tromboza yol açan en sık neden antifosfolipid antikor sendromudur.
 63. Pulmoner hipertansiyonda sildenafil, tadenafil, vardenafil gibi fosfodiesteraz 5 enzimini inhibe eden ilaçlar kullanılır.
 64. Atopi bir astım riskidir.
 65. CURB-65 pnömonide hastaneye yatışı değerlendirmek için kullanılır.
 66. Lenfadenopati primer tüberkülozda sık, postprimer tüberkülozda nadir görülür.
 67. Göz muayenesinde koroidal tüberkül, miliyer tüberküloz için tanı koydurucudur. (Patognomik bulgu)
 68. Tüberküloz kemoprofilaksisi için izoniyazid 6 ay süreyle verilmelidir.
 69. Pulmoner hipertansiyonda S2 sert/çift duyulabilir ayrıca sağ ventrikül yetmezliği de görülebilir.
 70. Plevral sıvı beyaz renkteyse şilotoraks düşünülür.
 71. Vena cava superior sendromu transüdatif plevral sıvı nedenidir.
 72. Hemotoraks ve şilotoraks eksüdatiftir.
 73. Romatoid artrit plörezisinde glukoz 20 mg/dL’nin altında olabilir.
 74. ADA 70 U/L’den fazlaysa tüberküloz plörezisi kabul ederiz.
 75. Tipik pnömoninin en sık etkeni: Streptococcus pneumoniae
 76. Atipik pnömoninin en sık etkeni: Mycoplasma pneumoniae
 77. Hastane kökenli pnömonide hususi bir neden olmadıkça atipik pnömoni etkenleri düşünülmez.
 78. Legionella sefalosporinlere doğal dirençlidir.
 79. Normal ventilasyon/perfüzyon (V/Q) oranı 0,8 – 1 arasındadır.
 80. Oda havasında alınan arter kan gazı ile solunum yetmezliği tanısı koyulmalıdır.
 81. Yüksek trigliserid (>110 mg/dL) düzeyi şilotoraksı diğer plevral efüzyonlardan ayırır.
 82. Nötrofilden zengin plevral sıvı etiyolojisinde pnömoni, ampiyem, akciğer apsesi rol oynar.
 83. Primer spontan pnömotoraksın en sık nedeni subplevral bleblerdir.
 84. Sekonder spontan pnömotoraksın en sık nedeni KOAH’tır.
 85. KOAH’lı hastada ilk yapılması gereken sigaranın bırakılmasıdır.
 86. Tip I solunum yetmezliği hipoksemik, tip II solunum yetmezliği hiperkapniktir.
 87. Alerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA) tanısında astım, aspergillos antijenine karşı deri testi pozitifliği, eozinofil yüksekliği (>1000/mm3), serum IgE yüksekliği, A. Fumigatus spesifikliğinde IgG ve IgE pozitifliği önemlidir.
 88. Yeni geçirilmış MI (son 1 ay) hastasına solunum fonksiyon testi kontrendikedir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.